TOP

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και Προϋποθέσεις

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FF OPSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο νομού Αττικής, επί του 23ου χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, με Α.Φ.Μ. 80206792 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») προκηρύσσει την κάτωθι προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό υπό την ονομασία «We found Love in Folli Follie», (εφεξής ο «Διαγωνισμός») που θα διενεργηθεί δια τoυ επίσημου (official) λογαριασμού που διαθέτει στο κοινωνικό μέσο (Instagram) https://www.instagram.com/follifollie/ η Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

1)      Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

1.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των κάτωθι Όρων Συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον ως άνω δικτυακό τόπο https://www.follifollie.com/gr-el/giveaway-all-the-terms-and-conditions .

1.2 Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προβλέπεται υποχρέωση αγοράς προϊόντος.

1.3 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

1.4 Αποκλείονται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό: α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και οι εργαζόμενοι τυχόν μητρικών, θυγατρικών ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη, παραγωγή και εκτέλεση του παρόντος Διαγωνισμού και β) οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων συγγενείας α’ και β’ βαθμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού (ακόμη και μετά την παράδοση του Δώρου) να ακυρώσει την συμμετοχή, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει το πραγματικό του όνομα κατά την δήλωση συμμετοχής ή / και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρχει βάσιμη υπόνοια τεχνικής παρέμβασης ή / και κακόβουλης ενέργειας ή / και σε περίπτωση παραβίασης ή κατάχρησης των παρόντων όρων.

 

2)      Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 9 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 10.00 GMT και έως και τις 13 Φεβρουαρίου και ώρα 12:59:59 GMT, οπότε και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται αποκλειστικά εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ημιτελείς ή/και εκπρόθεσμες συμμετοχές, οι οποίες δεν θα παραληφθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, για οποιονδήποτε λόγο. Η απόδειξη αποστολής δεν συνιστά και απόδειξη παραλαβής της κάθε συμμετοχής. Υποβολή συμμετοχών δι’ αντιπροσώπων ή τρίτων προσώπων είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

3)      Τρόπος / Διαδικασία Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

3.1 Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram, να κάνει like στην ανάρτηση (post) του Διαγωνισμού, να ακολουθεί (follow) τη σελίδα της Folli Follie Official στο Instagram και να αφήσει σχόλιο (comment), κάνοντας tag το αγαπημένο του πρόσωπο κάτω από την φωτογραφία του διαγωνισμού.

3.2 Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μόνο μια (1) φορά στον Διαγωνισμό (σύμφωνα με τον ανωτέρω υπ’ αριθμ. 3.1. όρο, ήτοι θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ένα σχόλιο και ένας λογαριασμός του κάθε διαγωνιζόμενου).

3.3 Η συμμετοχή των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα πρέπει να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη νομοθεσία, οι αναρτήσεις τους να μην περιέχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, να μην μειώνουν κάποια διακριτή ομάδα ή να προβάλλουν κάποιο διακριτό πρόσωπο, εταιρεία, εμπορικό σήμα (μάρκα) ή website, περιπτώσεις στις οποίες η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των συμμετοχών. Επιπρόσθετα, αν η Διοργανώτρια Εταιρεία θεωρήσει σκόπιμο να ελέγξει τα στοιχεία του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων-χρήστης μπορεί να κληθεί να αποδείξει εντός 2 ημέρων ότι τα στοιχεία αυτά του ανήκουν, ειδάλλως, θα αποκλειστεί η συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό.

3.4 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

3.5 Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του διαγωνιζόμενου, ως χρήστη στο Instagram, προκειμένου να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, καταστεί αδύνατη η λήψη και η καταχώρηση της συμμετοχής του, είτε αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του, είτε σε βλάβη ή αδυναμία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού (π.χ. μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κ.λπ.).

3.6 Ρητά συμφωνείται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος, δια της συμμετοχής του, προσβάλλει δικαιώματα τρίτου (ενδεικτικά δικαίωμα στην προσωπικότητα κ.λπ.) ή δεν έχει τις απαιτούμενες από το νόμο συναινέσεις/άδειες για τη συμμετοχή του. Σε περίπτωση που τρίτος στραφεί κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ο διαγωνιζόμενος (ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού, σε περίπτωση ανηλίκου) που προέβη στην παράνομη πράξη/παράλειψη, οφείλει να αποζημιώσει την Διοργανώτρια Εταιρεία και να αναλάβει τη σχετική δίκη.

 

4)      Δώρα

4.1 Από την κλήρωση του Διαγωνισμού, η οποία θα διενεργηθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία, θα αναδειχθούν συνολικά δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) κόσμημα και ένα διπλό εισιτήριο στην Gold Class αίθουσα των Village Cinemas (εφεξής το «Δώρο»).

4.2 Το Δώρο του παρόντος Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε τιμή, ούτε να ανταλλαγεί ή να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα. Τυχόν φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση του δώρου Δώρου βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον νικητή.

 

5)      Ανάδειξη νικητών

5.1 Με το πέρας του Διαγωνισμού, στις 13 Φεβρουαρίου, και συγκεκριμένα, εντός δύο (2) ωρών από τη λήξη του, στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών νικητών, καθώς και των επιλαχόντων αυτών, με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, που θα εξασφαλίζει το τυχαίο και το αδιάβλητο της επιλογής. Οι τυχεροί νικητές του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα προκύψουν έπειτα από την ως άνω ηλεκτρονική κλήρωση, επί τη βάσει όλων των έγκυρων συμμετοχών, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά, μέσω Instagram, την ίδια ημέρα της κλήρωσης (ήτοι στις 13 Φεβρουαρίου), με μέριμνα της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα τους αποσταλεί νικητήριο μήνυμα.

5.2 Το αποτέλεσμα της κλήρωσης και η ανακοίνωση τόσο των νικητών όσο και των επιλαχόντων νικητών από την Διοργανώτρια Εταιρεία είναι οριστική.

5.3 Αν εντός τριών (3) ωρών από την ημερομηνία ενημέρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τα ανωτέρω, ο/οι νικητής/ές δεν απαντήσει/ουν, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο/ους νικητή/ές και προχωρά στην παράδοση του Δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα. Αν ούτε αυτός επιβεβαιώσει την αποδοχή, το Δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί κανένας νικητής, τότε το Δώρο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει πλέον υποχρέωση απόδοσής του.

5.4 Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων χρηστών, ούτε έναντι του νικητή. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα ονόματα, τις ενδείξεις, τα εμβλήματα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

6)      Προσωπικά Δεδομένα

6.1 Με μόνη τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δίνει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία δηλώνει στο πλαίσιο συμμετοχής του στο Διαγωνισμό (όρος 3.1), με σκοπό την ορθή διεξαγωγή της κλήρωσης και εν γένει, την υλοποίηση και προβολή του Διαγωνισμού, την απόδοση του Δώρου κ.λπ., σύμφωνα με τα ως άνω, αναλυτικώς περιγραφόμενα. Επιπλέον, ο συμμετέχων, συναινεί στην παροχή στοιχείων που θα του ζητηθούν προς τον σκοπό ταυτοποίησης της συμμετοχής του και απόδοσης του δώρου του (όπως πχ, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ).

6.2 Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δίνει τη συγκατάθεσή του στην αποστολή, με αυτοματοποιημένα μέσα, ενημερωτικού υλικού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό την πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας Εταιρείας.

6.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει οποτεδήποτε, κατά την διακριτική της ευχέρεια, τα ονόματα των νικητών, τόσο στη σελίδα του Διαγωνισμού στο Facebook και στο Instagram, όσο και μέσω μηνυμάτων προς τους νικητές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα, τόσο των νικητών, όσο και των συμμετεχόντων εν γένει στον Διαγωνισμό και να δημοσιεύει τα ονόματα, φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις αυτών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Οι συμμετέχοντες – χρήστες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου ή να ζητήσει την επιστροφή του.

6.4 Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στους Διοργανωτές τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

6.5 Ο συμμετέχων διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-23 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 679/2016). Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ως άνω συναίνεσή του δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Εταιρεία (στα στοιχεία επικοινωνίας: dataprotectionreport@ffgroup.gr), παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο.

 

7)      Ανάκληση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει, να επιμηκύνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή να αλλάζει το Δώρο, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση - ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο https://www.follifollie.com/gr-el/giveaway-all-the-terms-and-conditions . Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ανωτέρω τροποποιήσεις ή τη ματαίωση του Διαγωνισμού και κανείς συμμετέχων δεν μπορεί να επικαλεστεί οποιασδήποτε μορφής βλάβη εξαιτίας των τροποποιήσεων των όρων ή της ματαίωσης του διαγωνισμού.

 

8)      Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τον παρόντα Διαγωνισμό, οι όροι συμμετοχής του οποίου διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

9)      Αποδοχή των όρων  

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι αυτονόητο ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους, παραιτούμενος από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Εταιρείας.